eng
competition

Text Practice Mode

Lòng khởi niệm thiện, dù thân chưa làm thiện ác đã tạo (Trích: Liễu Phàm tứ huấn - Tác giả: Cư Sĩ Viên Liễu Phàm)

created Jun 10th, 11:07 by Minh Phương Nguyễn


1


Rating

315 words
0 completed
00:00
    Thế nào thiện lớn hay thện nhỏ?
    Xưa ông Vệ Trọng Đạt làm trong Hàn Lâm Viện. một lần bị bắt xuống âm phủ.
    Diêm Vương bảo bảo thư đem hai cuốn sổ thiện ác ra xem thiện ác ông này lúc còn sồn trên dương gian thế nào?
    Khi hai cuốn sổ đem đến, thấy những cuốn sổ ghi việc ác nhiều đến nỗi chất đầy cả sân, còn việc thiện chỉ một trang, cuốn lại nhỏ như que đũa. Diêm Vương bảo đem để lên cân thấy trang giấy ghi việc thiện lại nặng hơn.
    Ông Trọng Đạt không hiêu hỏi: "Năm nay tôi chưa đầy 40 tuổi lẽ nào tội lỗi nhiều đến thế?"
    Diêm Vương trả lời rắng: "Lòng nảy lên một niệm không đúng đã tội, đâu cần đợi đến ông thật sự phạm?"
    Ông Trọng Đạt lại hỏi: "Trang giấy cuộn lại ghi việc thiện đến như vậy?"
    Diêm Vương lại trả lời: "Vì lần triều đình dự tính thực hiện một công trình lớn để tu sửa cầu đá Tam Sơn, ông dâng thư xin cản, thấy công trình này sẽ làm khổ cho dân. Trang giấy cuộn lại này chính thư của ông.
    Ông Trọng Đạt thưa: "Tuy tôi dâng thư lên trên, nhưng triều đình không chấp thuận nên cũng như không, nhưng tại sao lại tác dụng mạnh mẽ như thế?"
    Diêm Vương nói: "Tuy triều đình không nghe, nhưng niệm thiện của ông chỉ nghĩ đến toàn dân nên công đức được nhiều như vây."
    Nếu triều đình chấp thuận thì sức mạnh việc thiện đó sẽ lớn đến cỡ nào?
    Cho nên niệm thiện chỉ nghĩ đến dân nước, tuy ít công đức nhiều. Còn nghĩ đến mình thì tuy nhiều ít.
     

saving score / loading statistics ...