eng
competition

Text Practice Mode

tuyên ngôn độc lập nước Việt Nam

created Apr 24th, 03:52 by Tùy Phong


0


Rating

1018 words
6 completed
00:00
Hỡi đồng bào cả nước,
 
"Tất cả mọi người đều sinh ra quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai thể xâm phạm được; trong những quyền  ấy, quyền được sống, quyền tự do quyền mưu cầu hạnh phúc".
 
Lời bất hủ ấy trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy ý nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng quyền sống, quyền sung sướng quyền tự do.
 
Bản Tuyên ngôn nhân quyền dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói:
 
"Người ta sinh ra tự do bình đẳng về quyền lợi, phải luôn luôn được tự do bình đẳng về quyền lợi".
 
Đó những lẽ phải không ai chối cãi được.
 
Thế hơn tám mươi năm nay, bọn thực dân Pháp lợi dụng cờ tự do, bình đẳng, bác ái, đến cướp đất nước ta, áp bức đồng bào ta. Hành động của chúng trái hẳn với nhân đạo chính nghĩa.
 
Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.
 
Chúng thi hành những luật pháp man. Chúng lập ba chế độ khác nhau Trung, Nam, Bắc để ngăn cản việc thống nhất nước nhà của ta, để ngăn cản dân tộc ta đoàn kết.
 
Chúng lập ra nhà nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.
 
Chúng ràng buộc luận, thi hành chính sách ngu dân.
 
Chúng dùng thuốc phiện, rượu cồn để làm cho nòi giống ta suy nhược.
 
Về kinh tế, chúng bóc lột dân ta đến tận xương tủy, khiến cho dân ta nghèo nàn, thiếu thốn, nước ta xác, tiêu điều.
 
Chúng cướp không ruộng đất, hầm mỏ, nguyên liệu.
 
Chúng giữ độc quyền in giấy bạc, xuất cảng nhập cảng.
 
Chúng đặt ra hàng trăm thứ thuế lý, làm cho dân ta, nhất dân cày dân buôn, trở nên bần cùng.
 
Chúng không cho các nhà sản ta ngóc đầu lên. Chúng bóc lột công nhân ta một cách cùng tàn nhẫn.
 
Mùa thu năm 1940, phát-xít Nhật đến xâm lăng Đông - Dương để mở thêm căn cứ đánh Đồng minh, thì bọn thực dân Pháp quỳ gối đầu hàng, mở cửa nước ta rước Nhật. Từ đó dân ta chịu hai tầng xiềng xích: Pháp Nhật. Từ đó dân ta càng cực khổ, nghèo nàn. Kết quả cuối năm ngoái sang đầu năm nay, từ Quảng trị đến Bắc kỳ hơn hai triệu đồng bào ta bị chết đói.
 
Ngày 9 tháng 3 năm nay, Nhật tước khí giới của quân đội Pháp. Bọn thực dân Pháp hoặc bỏ chạy hoặc đầu hàng. Thế chẳng những chúng không "bảo hộ" được ta, trái lại, trong 5 năm, chúng đã bán nước ta hai lần cho Nhật.
 
Trước ngày mồng 9 tháng 3, biết bao lần Việt minh đã kêu gọi người Pháp liên minh để chống Nhật. Bọn thực dân Pháp đã không đáp ứng, lại thẳng tay khủng bố Việt minh hơn nữa.
 
Thậm chí đến khi thua chạy, chúng còn nhẫn tâm giết nốt số đông chính trị Yên Bái Cao Bằng.
 
Tuy vậy, đối với nước Pháp, đồng bào ta vẫn giữ một thái độ khoan hồng nhân đạo. Sau cuộc biến động ngày mồng 9 tháng 3, Việt minh đã giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật, bảo vệ tính mạng tài sản cho họ.
 
Sự thật từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
 
Sự thật dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp.
 
Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần một trăm năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ lập nên chế độ dân chủ cộng hòa.
 
Bởi thế cho nên, chúng tôi, Lâm thời Chính phủ của nước Việt Nam mới, đại biểu cho toàn dân Việt Nam, tuyên bố thoát ly hẳn quan hệ với Pháp, xóa bỏ hết những hiệp ước Pháp đã về nước Việt Nam, xóa bỏ tất cả mọi đặc quyền của Pháp trên đất nước Việt Nam.
 
Toàn dân Việt Nam, trên dưới một lòng, kiên quyết chống lại âm mưu của bọn thực dân Pháp.
 
Chúng tôi tin rằng các nước Đồng minh đã công nhận những nguyên tắc dân tộc bình đẳng các Hội nghị Tê-hê-răng Cựu-kim-sơn, quyết không thể không công nhận quyền độc lập của dân Việt Nam.
 
Một dân tộc đã gan góc chống ách lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát-xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do ! Dân tộc đó phải được độc lập !
 
những lẽ trên, chúng tôi, Chính phủ Lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng:
 
Nước Việt Nam quyền hưởng tự do độc lập, sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng, tính mạng của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

saving score / loading statistics ...