eng
competition

Text Practice Mode

C++, nhưng là tiếng việt

created Apr 23rd, 18:17 by Bảo Nam Nguyễn Lê


0


Rating

223 words
31 completed
00:00
thăng in cờ lút i ô sờ trim
thăng in cờ lút ao go ri thầm
iu sing nêm sờ pây ét đê
thăng đì phai lờ lờ loong loong
thăng đì phai dét xi ao dét xuyệt nờ
thăng đì phai nâu xi ao nâu xuyệt nờ
đì phai mót lờ lờ một e chín cộng bảy
lờ lờ nờ a một trăm lẻ hai rét tem
vôi sôn
in nờ
pho in i bằng một i nhỏ hơn hoặc bằng nờ cộng cộng i
in a i
a nờ cộng một bằng không
rét bằng không
tem bằng không
sót a cộng một a cộng một cộng nờ
pho in i bằng một i nhỏ hơn hoặc bằng n cộng cộng i
cộng cộng tem
íp a i chấm than bằng a i trừ một
rét cộng bằng tem chia ba
tem bằng không
ao rét xuyệt nờ
in mên
i ô ét hai chấm hai chấm bây sinh guýt ét đê i ô không in chấm tờ i e không ao chấm tờ i e không
xuyệt xuyệt phờ re âu pừn rờ ét đê in
xuyệt xuyệt phờ re âu pừn kép ét đê ao
lờ lờ in goai trừ trừ
sôn

saving score / loading statistics ...