eng
competition

Text Practice Mode

Vô lượng - Chú đại bi

created Nov 30th 2022, 14:16 by Mai Anh Đỗ


1


Rating

424 words
7 completed
00:00
Nam hắc ra đát na đa ra dạ da, nam a rị da yết đế
Thước bát ra da, bồ đề tát đoả da
Ma ha tát đoả da, ma ha ca ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
Nam hắc ra đát na đa ra dạ da, nam a rị da yết đế
Thước bát ra da, bồ đề tát đoả da
Ma ha tát đoả da, ma ha ca ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
Nam hắc ra đát na đa ra dạ da, nam a rị da yết đế
Thước bát ra da, bồ đề tát đoả da
Ma ha tát đoả da, ma ha ca ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
(Nam hắc ra đát na đa ra dạ da, nam a rị da yết đế
Thước bát ra da, bồ đề tát đoả da
Ma ha tát đoả da, ma ha ca ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả)
Nam hắc ra đát na đa ra dạ da, nam a rị da yết đế
Thước bát ra da, bồ đề tát đoả da
Ma ha tát đoả da, ma ha ca ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả
(Nam hắc ra đát na đa ra dạ da, nam a rị da yết đế
Thước bát ra da, bồ đề tát đoả da
Ma ha tát đoả da, ma ha ca ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả)
(Nam hắc ra đát na đa ra dạ da, nam a rị da yết đế
Thước bát ra da, bồ đề tát đoả da
Ma ha tát đoả da, ma ha ca ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả)
Nam hắc ra đát na đa ra dạ da, nam a rị da yết đế
Thước bát ra da, bồ đề tát đoả da
Ma ha tát đoả da, ma ha ca ni ca da
Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát toả

saving score / loading statistics ...