eng
competition

Text Practice Mode

latihan tangan kanan

created Jun 23rd, 04:21 by HaruGlory


1


Rating

97 words
68 completed
00:00
kijo kui monki jilo lupo pop mi yuyu hujon mukijo popmi lolipop hijo joyo kui kolo noni noni kui lupo jiko koli muniko pulo kopil hyu hu nyopo yono mulo hoyo pojo uop nyio kio pom pop mi kulo yojo joyo mikul lolo hoho kijo pulh jolp nonol polo hiko luoyo ikopo moloho milohi kilo jouo juo yuo loko polo pilo jilo kyuo hyunh nyopo nyinyo jukinyo lonyu pomo holi lupnyu hijo joyo nyono koyo pin kolo nyunyi hupo kijol pinjol onlin muko hyun kui inunyui phopho pohon ijo kui pom popmi ku jool juy yuk pono

saving score / loading statistics ...