eng
competition

Text Practice Mode

CHƯA KỊP TRƯỞNG THÀNH

created Jan 10th, 10:32 by PhmYnLinh


2


Rating

31 words
238 completed
00:00
đôi lúc tôi cảm giác giống như mình không ngừng bị thời gian đẩy nhanh về phía trước, tôi vẫn chưa kịp lớn thì đã cái tuổi này rồi.

saving score / loading statistics ...