eng
competition

Text Practice Mode

Trạng thái bình thường mới

created Dec 6th 2021, 02:05 by inhQuangNi


0


Rating

126 words
86 completed
00:00
Trạng thái bình thường mới được dùng để đề cập tới sự thay đổi về các hoạt động, quan hệ hội hành vi con người sau đại dịch COVID-19. Dịch COVID-19 đã đang làm thay đổi toàn diện cấu trúc hội mang tính lâu dài. Trạng thái bình thường mới hiểu đơn giản những điều khác với những cái cũ. thể những điểm trước đây được cho bất bình thường thì sẽ trở nên bình thường. Hoặc cũng thể những điều trước đây chúng ta đang phấn đấu để thực hiện thì nay, trong điều kiện mới bắt buộc chúng ta phải thực hiện nhanh hơn, nhằm thích ứng với tình hình mới

saving score / loading statistics ...