eng
competition

Text Practice Mode

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

created Sep 11th 2015, 19:54 by


2


Rating

260 words
13 completed
00:00
Quán tự tại bồ tát hành thâm Bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
 
Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức diệc phục như thị.
 
Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung, sắc, thọ, tưởng, hành, thức; nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; nhãn giới, nãi chí ý thức giới; minh diệc minh tận; nãi chí lão tử, diệc lão tử tận; khổ, tập, diệt, đạo; trí diệc đắc.
 
sở đắc cố, bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa cố tâm quái ngại; quái ngại cố hữu khủng bố; viễn ly điên đảo mộng tưởng; cứu cánh niết bàn, tam thế chư Phật y Bát nhã ba la mật đa cố đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề.
 
Cố tri Bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị thượng chú, thị đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.
 
Cố thuyết Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế, Yết đế, Ba la Yết đế, Ba la tăng Yết đế, Bồ đề. Tát ha.

saving score / loading statistics ...