eng
competition

Text Practice Mode

Tình yêu là gì thế nhỉ ?

created Sep 16th, 13:49 by LinhNguyn24


1


Rating

183 words
27 completed
00:00
Tình yêu một trạng thái cảm xúc tự nhiên hoàn toàn tự do. Bạn không thể mua được, cũng không bán được, hoặc lấy thứ để trao đổi tình yêu. Bạn không cách nào khiến ai đó yêu hoặc hết yêu bạn, bất kể bạn trả giá bao nhiêu. Con người đã cố gắng phân tích định nghĩa yêu cái nhưng tất cả chỉ tương đối. Không định nghĩa nào bao hàm được tất cả các trạng thái, mức độ hay các biến thể của tình yêu. Con người đã cố gắng phân tích định nghĩa yêu cái nhưng tất cả chỉ tương đối. Không định nghĩa nào bao hàm được tất cả các trạng thái, mức độ hay các biến thể của tình yêu. Con người đã cố gắng phân tích định nghĩa yêu cái nhưng tất cả chỉ tương đối. Không định nghĩa nào bao hàm được tất cả các trạng thái, mức độ hay các biến thể của tình yêu.

saving score / loading statistics ...