eng
competition

Text Practice Mode

TÂM LÝ LƯỜI BIẾNG

created Sep 16th, 04:40 by LanLe1


2


Rating

288 words
18 completed
00:00
người hôm nay rất chịu khó thì nay mai thể chuyển qua trạng thái lười nhác, buông xuôi không muốn làm cả. Nhưng cũng trường hợp nhiều người tâm ổn định một phía, luôn siêng năng, tích cực, năng nổ cả một đời. sao vậy? Điểm khác nhau giữa hai dạng người này chỗ nào? - Câu trả lời chính cái gốc ích kỷ hay vị tha.
Nếu một người siêng năng chỉ siêng mình, nghĩa siêng năng học hỏi, làm lụng, phấn đấu để được thăng quan tiến chức, phát tài thì cái siêng đó đến một ngày nào, hễ chuyện bất chắc xảy ra họ chán nản, buồn bực rơi trở lại trạng thái lười biếng, buông xuôi không muốn làm nữa. Còn người nào siêng năng người khác, như trong gia đình, mình làm nghĩ rằng để cho anh chị em mình đỡ nhọc nhằn; trong đại chúng, mình công quả để cho huynh đệ đỡ vất vả; trong hội mình cống hiến mình nghĩ để giúp đời.... Nghĩa người đó làm động vị tha, thì cái tốt của họ, cái siêng của họ rất ổn định. Họ cứ siêng năng như vậy cả đời không bị rơi vào trạng thái lười biếng. Nên đây chính cái gốc để ta phân biệt: hễ người nào dao động nhiều bởi tâm ích kỷ của họ nhiều, cồn người nào ổn định một đức tính tốt mãi, thì do họ động đạo đức trong tâm...
Trích "Sự Dao Động Của Tâm"  

saving score / loading statistics ...