eng
competition

Text Practice Mode

Cấu tạo của mạch gỗ

created Sep 16th, 04:33 by trangiakiet


3


Rating

119 words
124 completed
00:00
Trong thân của thực vật mạch gỗ gồm các tế bào chết. Tế bào mạch gỗ gồm 2 loại quản bào mạch bào. Các tế bào cùng loại nối với nhau theo cách : đầu của tế bào này gắn với đầu của tế bào kia thành những ống dài từ rễ lên để cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong. Quản bào cũng như mạch ống xếp sát vào nhau theo cách lỗ bên của tế bào này sít khớp với lỗ bên của tế bào khác tạo lối đi cho dòng vận chuyển ngang. Thành của mạch gỗ được linhin hóa tạo cho mạch gỗ độ vền chắc chịu nước.

saving score / loading statistics ...