eng
competition

Text Practice Mode

บทกวีจิตร ภูมิศักดิ์ 1

created Aug 18th 2021, 02:53 by Army216


4


Rating

31 words
19 completed
00:00
นามคนนี้ทนทาน กังวานยิ่งและยืนยง
คุณค่านั้นทระนง องอาจกล้าเย้ยธาตรี
จงรักพิทักษ์เกียรติ อันโรจน์แรงดุจแสงระวี
ล่าล้างพวกกาลี ให้โลกงามด้วยนามไท
อย่ายอมอยู่อย่างสยบ และสั่นซบใต้ตีนใคร
หยัดอยู่สู้ด้วยใจ อันทรหดและอดทน
หนทางพิสูจน์ม้า และเวลาพิสูจน์คน
ใครถอยและใครทน พิสูจน์ได้เมื่อภัยมา
พบภัยถ้าไม่สู้ แต่ซ้ำลู่เป็นอ้อคา
มวลชนจะตีตรา ถึงหลานเหลนว่าเดนคน
จงเดินอย่าเดินเดียว จงเดินร่วมกับมวลชน
แรงใจของคนจน ที่เอาจริงจะค้ำจุน
แล้วผีก็เถอะผี สักแสนผีที่ทารุณ
มือคนจะแทนคุณ ให้เลื่องลือนี่มือไท
ชาตินี้ชีวิตนี้ อุทิศพลีเพื่อสู้ภัย
ฝากชื่อให้ลือชัย ไกรเกริกหล้าท้าธรณิน

saving score / loading statistics ...