eng
competition

Text Practice Mode

میزان گرمای سیستم

created Sep 4th 2014, 21:01 by zahedashkoty


4


Rating

0 words
45 completed
00:00
گرمای بیش از حد می تواند بر عملکرد کامپیوتر شما و طول عمر قطعات آن تاثیر بگذارد. اما چطور می توانید بگویید که اکنون سیستم بسیار داغ شده یا فقط گرم است؟ و آیا باید نگران آن باشید؟ اندازه گیری مقداری که گرمای سیستم بتواند به پی سی خرابی وارد کند یا اینکه موجب کرش کردن سیستم شود سخت است، اما راههایی برای مراقبت از این مقدار وجود دارد.

saving score / loading statistics ...