eng
competition

Text Practice Mode

(Vượt qua khó khăn) - THÁI ĐỘ PHỤC VỤ NGƯỜI TRÊN (2/2)

created Aug 8th, 07:55 by PtaPhuongThao


0


Rating

209 words
9 completed
00:00
Thứ ba: Trung thì không tự khen
 
Bạn trung thần ư? trung thần thì không nên thường tỏ ra "Tôi lòng trung tha thiết", "Tôi tốt, tôi ưu lắm", "Tôi rất đạo đức, thừa điều kiện", v.v..., những điều ấy bất tất nói, đừng tự khoe khoang, tuyên dương khắp nơi. Bạn trung thành hay không, qua những biểu hiện của bạn, cấp trên tự nhiên sẽ biết.
 
Thứ tư: công không khoe giỏi
 
Bạn lập được công lao hãn mã, đề đạt nhiều kiến nghị? công lao mấy cũng không nên giữ cho mình hãy dồn cho người lãnh đạo thì họ sẽ quí mến bạn. Trong lịch sử, Hàn Tín cậy công lao hơn chủ, đòi Lưu Bang phong cho mình làm Tề vương. Đó chính nguyên nhân sau này bị biếm. Tốc tài trí hơn người, giỏi bàn kế mưu quân sự, tự mình chủ trương không nghe lời can để đến nỗi đại bại, bất đắc Khổng Minh đành gạt nước mắt sai đem chém. Thế mới nói, phục vụ người trên, công cũng không nên khoe giỏi.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.
 
 

saving score / loading statistics ...