eng
competition

Text Practice Mode

(Lịch sử) Gia Long chọn người kế nghiệp (3/4)

created Saturday August 01, 17:35 by PtaPhuongThao


1


Rating

279 words
58 completed
00:00
Để đem lại uy tín cho Thái tử, vua tổ chức lễ tấn phong hết sức long trọng. Vua sai đúc ấn vàng, trên núm khắc chữ "Hoàng thái tử chi bảo". Nghi vệ của Thái tử gồm kiệu đầu rồng, sơn son do 8 người khiêng, cờ lệnh, tàn, tán, lọng, chiêng trống, quạt... tất thảy đồ dùng đều được chế theo quy định của bộ Lễ. Vua còn sai bộ Công gấp rút dựng cho Thái tử một cung riêng phía Đông hoàng thành, gọi điện Thanh Hòa.
 
Ngày 11 tháng Sáu năm ấy, vua Gia Long làm lễ sách lập Thái tử điện Thái Hòa, tuyên sách chỉ, trao ấn cho vị hoàng đế tương lai. Làm lễ xong, quan Lễ bộ rước tờ chiếu ra treo lên lầu Phú Văn để thông báo cho dân chúng kinh thành được biết. Ngày 13, hoàng thân quốc thích cùng Tôn nhân phủ đến điện Thanh Hòa làm lễ mừng Thái tử, thực hiện những nghi thức công nhận của hoàng tộc. Hôm sau, văn đại thần đế điện Thanh Hòa làm lễ mừng Thái tử, rồi dâng biểu chúc mừng vua đã người kế nghiệp muôn đời.
 
Từ đó, Thái tử Đảm chính thức tham gia vào chính sự, mặt trong các buổi thiết triều để biết người, biết việc làm quen dần với việc trị quốc. Ngày sinh nhật của Thái tử gọi tiết Thiện xuân. Những tờ khải của bách quan dân chúng tâu lên Thái tử đều phải xưng "Thần".
 
Nguồn: Sử ta chuyện xưa kể lại (tập 4) - NXB Kim Đồng
 

saving score / loading statistics ...