eng
competition

Text Practice Mode

Czech / English - Malí lidé / The Little people - Dvoujazyčný text

created Saturday August 01, 07:00 by Mir1986


2


Rating

598 words
6 completed
00:00
Všechny děti, které žijí blízko Matce zemi, znají duchy květin,
lesů, skal a vod.
All children who live close to Mother Earth come to know and to
see the fairies of the flowers, the woods, the rocks, and the waters.
 
Tyto duchy Irokézové nazývají Jo ó nebo Malí lidé, protože
jsou tak malí.  
These fairies the Iroquois call the Jo gah oh, or Little People,
because they are so small.
 
Malí lidé dělají úžasné věci. Mohou udělat, cokoli si
přejí.  
The Little People can do wonderful
things. Whatever they wish, they can do.
 
Mohou létat vzduchem. Mohou proběhnout pod vodou nebo
skrze ni, do země a skrze skály, jak se jim zlíbí, protože nosí
neviditelné mokasíny a cestují v okřídlených kánoích.  
They can fly through the air. They can dart under or through the water, into the earth and
through the rocks, as they please, for they wear invisible moccasins
and travel in winged canoes.
 
Svá maličká děťátka nosí malé maminky na zádech - tak jako indiánská
miminka.  
Their wee babies are carried on the little mothers' backs, - just
like the Indian's papoose.
 
Malí otcové mají nádherné okřídlené luky a šípy, které
mohou střílet, na jakou vzdálenost si přejí.
The little fathers have wonderful winged
bows and arrows, that can shoot any distance they wish.
 
Malí lidé přinášejí Indiánům štěstí. Cokoliv si indiánští chlapci
nebo dívky přejí, pokud si to přejí hodně, Jo ó jim to přinesou.
The Little People bring good luck to the Indians. Whatever
Indian boys and girls wish for, - if they wish hard enough, the Jo gah
oh will bring to them.
 
Říká se, že jsou tři kmeny těchto Malých lidí - ti, kteří žijí ve
skalách u řek a jezer, ti, co se vznášejí blízko květin a stromů a ti,
kteří hlídají temná místa pod zemí.
It is said that there are three tribes of these Little People, - those
that live in the rocks beside streams and lakes, those that hover near
the flowers and plants, and those that guard the dark places under the
earth.
 
Skalní Malí lidé jsou velmi silní. Mohou vytrhnout z kořenů
velké stromy a vrhat balvany.  
The rock Little People are very strong. They can uproot large
trees and can hurl great rocks.
 
Někdy vyzvou Indiány, aby si s nimi vyzkoušeli svou sílu.  
Také si rádi hrají s kameny jako s míčem.
Sometimes they dare the Indians to a
test of strength with them. They also like to play ball with stones.
 
Rudé děti se bojí Vrhačů kamenů, jak jim říkají. Ale mají rádi
malé lidi, kteří pomáhají květinám rozkvétat a ovoci a zrnu růst
a dozrávat.  
The Red Children fear the Stone Throwers, as they call them.
But they love the little folk that help the flowers to blossom, and the
fruit and grains to grow and ripen.
 
Vzpomínají na tyto Malé lidi při svátku díkůvzdání. Cožpak Jo
ó nepomáhají sladké vodě vytékat z javoru?  
They remember these Little People in their Feasts of
Thanksgiving, for do the Jo gah oh not help the sweet waters of the
maple to flow?
 
Cožpak nenašeptávají
klíčícím semínkům a neukazují cestu ke světlu? Cožpak
nevedou šlahouny jahod, neotáčejí květy ke slunci a nemalují
bobule na červeno? Také obarvují zrno a působí, že kukuřice
dobrou chuť.
Do they not whisper to the growing seeds and show
the way to the light? Do they not guide the runners of the
strawberries, turn the blossoms to the sun, and paint the berries red?
They also tint the grains, and give to the corn its good taste.

saving score / loading statistics ...