eng
competition

Text Practice Mode

(Vượt qua khó khăn) - THÓI QUEN TỐT (2/2)

created Jul 25th, 09:55 by PtaPhuongThao


3


Rating

420 words
14 completed
00:00
Thứ ba: Nên biết nhịn, không để tình cảm xung động
 
Kinh Bách Dụ một thí dụ: Nhà kia khách đến thăm, người cha sai con ra phố mua thức ăn, rượu. Thấy con đi mãi không về người cha đi tìm thì thấy con đang đôi co, găng trì với một người nọ trên cầu. Thì ra hai bên cản trở đường đi của nhau không ai chịu lùi bước nhường đường cho ai cả. Người cha đến gần con nói: "Con ơi, hãy cầm rượu thịt thức ăn về nhà, để đấy ta sẽ thay con đối địch với thằng cha này xem sau cùng ai phải chịu ai cho biết". Không nhịn được cái nhỏ, không kìm được cảm xúc sẽ đánh mất lập trường, khi gây nên những tổn hại lớn lao. Tuân nói: "Một nhẫn thể đương trăm dũng, một tĩnh thể đè trăm động" chỉ ai biết nhẫn nhịn, nhẫn miệng, nhẫn mặt, nhẫn tâm thì thế giới nội tâm mới rộng rãi.
 
Thứ tư: Biết giữ đạo không làm mất nhân cách
 
Người quân tử yêu tiền tài nhưng đúng đạo mới lấy. Đạo biểu hiện của một thứ nhân cách tự tôn, tự ái, tự lập, tự cường. Trong Phật giáo giữ giới chính đạo, từ bi chính đạo, bố thí chính đạo. Cách làm người xử thế cũng "an bần giữ đạo", "chính thân giữ đạo", "lập thân hạnh đạo", Di Thúc Tề xấu hổ ăn gạo nhà Chu chịu chết đói núi Thú Dương cũng một cách giữ đạo. Xử sự làm người khác nào xe hơi đường lộ, xe lửa đường rày, máy bay đường bay, người đường đi, tất cả đều "đạo", đều giữ đúng phép tắc, quy củ. Như thế sẽ không mất đạo. Để trở thành bậc đại nhân ai cũng bắt đầu làm từ việc nhỏ. Giữ thời, giữ phận, giữ nhẫn, giữ đạo, từng chút từng chút bồi dưỡng thói quen tốt mới được người tôn trọng chào đón, dần đến viên mãn nhân cách, thành tựu việc lớn.
 
Chú thích: Di, Thúc Tề: 2 anh em, lòng trung với nhà Thương, can ngăn Chu Vương không dẫn quân phạt Trụ. Không được nghe, hai ông nhịn đói tử tiết núi Thú Dương.
 Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.
 
 
 

saving score / loading statistics ...