eng
competition

Text Practice Mode

ทดสอบพนักงานบริษัท

created Apr 17th 2015, 09:05 by


3


Rating

21 words
86 completed
00:00
บริษัท นิวเทคโนโลยีอินฟอร์เมชั่น จำกัดมีทีมงานวิศวกรที่ชำนาญงาน ให้บริการออกแบบ ติดตั้งอุปกรณ์และปรับแต่งระบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งในเรื่องของการเชื่อมสายสัญญาณระบบเครือข่าย สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติค สายสัญญาณระบบสื่อสาร การติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ติดตั้งระบบเครื่องแม่ข่าย รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องลูกข่าย และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ระบบงานที่ออกแบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีทีมงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่สามารถจัดทำระบบให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีความทันสมัย จึงทำให้สามารถพัฒนาระบบงานให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เรายังมีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพงาน จึงทำให้ระบบงานที่พัฒนาขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพสูงและสามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์  

saving score / loading statistics ...