eng
competition

Text Practice Mode

Tiết lộ bí mật dạy con của ông bố Giàu - Phạm Thành Long

created Apr 26th, 02:23 by Ông Phùng


8


Rating

259 words
103 completed
00:00
Trên đời này, đã không tiền thì chẳng nói được điều gì.  
Điều đầu tiên con phải học học về tài chính.  
Cái ngành mình theo học thể bất ngành nào nhưng mình vẫn phải học về tài chính.  
Ngành học nào không quan trọng, quan trọng cái con học.
Học về tài chính để con thể hiểu được các chỉ số liên quan trong các doanh nghiệp,  
trong một quốc gia, trong một nền kinh tế toàn cầu, các chỉ số tài chính ảnh hưởng đến nhau như thế nào. Để điều khiển những thứ đó mình cần sự thông minh tài chính.  
 
Điều thứ 2 mình phải học, không nhất thiết học trong trường, trong thời gian mình đó, mình học về ý tưởng sáng tạo. Ý tưởng sáng tạo cũng điều rất quan trọng.  
Sáng tạo không phải nghĩ ra những thứ điên điên, sáng tạo nhằm phục vụ loài người. Đơn giản nhất phục vụ một nhóm cộng đồng, lớn hơn quốc gia, loài người. Mình cần sáng tạo thứ thể giải quyết vấn đề của họ. Đó ngành khoa học thuật hoặc ứng dụng trong nền tảng công nghệ, phần mềm.  
 
Điều thứ 3 bên cạnh tài chính kinh doanh, marketing, bán hàng. Marketing bán hàng tâm con người. Giải quyết vấn đề của con người cấp độ tâm thì đó marketing.  

saving score / loading statistics ...