eng
competition

Text Practice Mode

ผลกระทบมาตรฐานบัญชี TFRS 16

created May 13th 2019, 13:34 by rithchwr


0


Rating

77 words
1 completed
00:00
 ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจอาจมีข้อจำกัดในเรื่องการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร เพราะกิจการต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกในสินทรัพย์ หลังจากนั้นจึงนำสินทรัพย์นั้นไปใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ในภายหลัง ดังนั้น การทำสัญญาเช่าจึงกลายเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ที่กิจการส่วนใหญ่มักจะใช้ในการลงทุนที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ถาวร เนื่องจากการเช่าทำให้กิจการสามารถทยอยจ่ายเงินควบคู่ไปกับการนำสินทรัพย์นั้นไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ยังทำให้กิจการมีสภาพคล่องที่ดีขึ้น  
    อย่างไรก็ดี ในการจัดทำงบการเงินของกิจการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยนั้น ปัจจุบันการจัดทำบัญชีที่เกี่ยวกับสัญญาเช่าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาเช่า (TAS 17) ซึ่งกำหนดให้กิจการต้องจัดประเภทสัญญาเช่า ระหว่างสัญญาเช่าการเงินและสัญญาเช่าดำเนินงานซึ่งมีวิธีการทางบัญชีที่แตกต่างกัน  
   

saving score / loading statistics ...