eng
competition

Text Practice Mode

Luật hình sự Việt Nam

created Sep 4th 2014, 15:59 by ngohongtuyet


18


Rating

157 words
473 completed
00:00
ngành luật vị trí, vai trò to lớn trong hệ thống pháp luật hình sự luôn được Nhà nước ta quan tâm đặc biệt. Sự phát triển của luật hình sự Việt Nam gắn chặt với quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu khi nước Việt Nam dân chủ công hòa mới ra đời, Nhà nước ta đã ban hành các văn bản pháp luật hình sự quan trọng để chống các hành vi tội phạm, bảo vệ chính quyền nhân dân non trẻ, bảo vệ trật tự, an toàn hội...

saving score / loading statistics ...