eng
competition

User: NhuPham

Mục tiêu ngắn hạn là 60WPM Dài hạn là gõ chữ không cần nhìn bàn phím
User details
User ID 1971450
last login 1 month ago
member since on December, 8th, 2019
Keyboard Layout
Keyboard Logitech K120
Words typed 30,978
Tests taken 748
Competitions taken 0 (0)
LanguageParticipantsTests taken

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: