eng
competition

User: Trường Duyên

Mục tiêu gõ bàn phím Tiếng Việt phải đạt trên 100 từ/phút...!!!
User details
User ID 1637224
last login 1 week, 2 days ago
member since on June, 20th, 2018
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Dell
Words typed 136,720
Tests taken 1,908
Competitions taken 85 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: