eng
competition

Text Practice Mode

CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA :>

created Sep 14th, 14:57 by VuNhat108


0


Rating

179 words
4 completed
00:00
Dao động: chuyển động giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại nhiều lần quanh vị trí cân bằng.
Dao động tuần hoàn: dao động sau những khoảng thời gian bằng nhau nhất định vật trở lại vị trí chiều chuyển động như cũ.
Li độ x của vật: cho biết độ lệch chiều lệch của vật so với vị trí cân bằng O.
Biên độ A>0: cho biết độ lệch cực đại của vật so với vị trí cân bằng O.
Pha ban đầu: xác định li độ x vào thời điểm ban đầu t bằng  hay cho biết trạng thái ban đầu của vật vào thời điểm ban đầu t bằng 0.
Pha dao động: xác định li độ x vào thời điểm t hay cho biết trạng thái dao động của vật thời điểm t.
Lực trong dao động điều hòa: hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên vật dao động điều hoà còn gọi lực kéo về hay lực hồi phục.

saving score / loading statistics ...